Romans 8v3 Perquè allò que era impossible per a la llei, ja que era feble per culpa de la carn, Déu, enviant el seu propi Fill en semblança de carn de pecat, i per causa del pecat, va condemnar el pecat en la carn, τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσθέν

Data: 
2011-01-03, dilluns
Comentari: 

Romans 8v3 Perquè allò que era impossible per a la llei, ja que era feble per culpa de la carn, Déu, enviant el seu propi Fill en semblança de carn de pecat, i per causa del pecat, va condemnar el pecat en la carn,

τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί·

For <1063> what the law <3551> could not do <102>, in <1722> that <3739> it was weak <770> (5707) through <1223> the flesh <4561>, God <2316> sending <3992> (5660) his own <1438> Son <5207> in <1722> the likeness <3667> of sinful <266> flesh <4561>, and <2532> for <4012> sin <266>, condemned <2632> (5656) sin <266> in <1722> the flesh <4561>