Marc 13v31 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται· οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.

Data: 
2013-10-07, dilluns
Comentari: 

Marc 13v31 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.

ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται· οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.

Heaven <3772> and <2532> earth <1093> shall pass away <3928> (5695): but <1161> my <3450> words <3056> shall <3928> <0> not <3364> pass away <3928> (5632).