1Pere 1v12 A ells els fou revelat que no era per a ells mateixos, sinó per a nosaltres, que administraven aquestes coses que ara us han estat anunciades pels qui us predicaren l’evangeli en l’Esperit Sant enviat del cel, coses que els àngels desitgen co

Data: 
2016-02-02, dimarts
Comentari: 

1a Pere 1v12 A ells els fou revelat que no era per a ells mateixos, sinó per a nosaltres, que administraven aquestes coses que ara us han estat anunciades pels qui us predicaren l’evangeli en l’Esperit Sant enviat del cel, coses que els àngels desitgen contemplar.

οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ἡμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.