1Pere 1v24 Perquè: Tota carn és com l’herba, i tota la glòria de l’home com la flor de l’herba. S’asseca l’herba, i cau

Data: 
2016-02-03, dimecres
Comentari: 

1a Pere 1v24 Perquè: Tota carn és com l’herba, i tota la glòria de l’home com la flor de l’herba. S’asseca l’herba, i cau la seva flor;

διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου. ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε·