1Pere 1v25 però la Paraula del Senyor perdura eternament. I aquesta és la paraula que us ha estat predicada.

Data: 
2016-02-04, dijous
Comentari: 

1a Pere 1v25 però la paraula del Senyor perdura eternament. I aquesta és la paraula que us ha estat predicada.

τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς.