Joan 20v30 Jesús encara va fer molts altres senyals davant dels seus deixebles, que no són escrits en aquest llibre.

Data: 
2016-02-06, dissabte
Comentari: 

Joan 20v30 Jesús encara va fer molts altres senyals davant dels seus deixebles, que no són escrits en aquest llibre.

Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.