Joan 20v31 Però aquests han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Crist, el Fill de Déu, i perquè creient tingueu vida en el seu Nom.

Data: 
2016-02-07, diumenge
Comentari: 

Joan 20v31 Però aquests han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Crist, el Fill de Déu, i perquè creient tingueu vida en el seu Nom.

ταῦτα δὲ γέγραπται, ἵνα πιστεύσητε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.