1a Tessalonicencs 2v13 Per això també nosaltres donem incessantment gràcies a Déu perquè, havent rebut la paraula de Déu que vau escoltar de nosaltres, no vau acceptar paraula d’homes, sinó, tal com és en veritat, paraula de Déu, que opera en vosaltres,

Data: 
2016-02-09, dimarts
Comentari: 

1a Tessalonicencs 2v13 Per això també nosaltres donem incessantment gràcies a Déu perquè, havent rebut la paraula de Déu que vau escoltar de nosaltres, no vau acceptar paraula d’homes, sinó, tal com és en veritat, paraula de Déu, que opera en vosaltres, els creients.

Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν τοῦ Θεοῦ, ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς, λόγον Θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν.