Lluc 11v29 I havent-se aplegat encara més multitud, començà a dir: Aquesta generació és dolenta; està cercant un senyal, i no li serà donat cap senyal sinó el senyal del profeta Jonàs. Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν, Ἡ γενεὰ αὕτη πονηρά ἐστι·

Data: 
2020-01-29, dimecres
Comentari: 

Lluc 11v29 I havent-se aplegat encara més multitud, començà a dir: Aquesta generació és dolenta; està cercant un senyal, i no li serà donat cap senyal sinó el senyal del profeta Jonàs.Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν, Ἡ γενεὰ αὕτη πονηρά ἐστι· σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.<3004> (5721), This <3778> is <2076> (5748) an evil <4190> generation <1074>: they seek <1934> (5719) a sign <4592>; and <2532> there shall <1325> <0> no <3756> sign <4592> be given <1325> (5701) it <846>, but <1508> the sign <4592> of Jonas <2495> the prophet <4396>.