Lluc 16v2 I el cridà i li digué: Què és això que sento dir de tu? Dóna’m el compte de la teva administració, perquè ja no podràs fer d’administrador.  καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου· οὐ γὰρ δυνή

Data: 
2021-06-02, dimecres
Comentari: 

Lluc 16v2 I el cridà i li digué: Què és això que sento dir de tu? Dóna’m el compte de la teva administració, perquè ja no podràs fer d’administrador. καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου· οὐ γὰρ δυνήσῃ ἔτι οἰκονομεῖν.SVV En <2532> hij riep <5455> (5660) hem <846>, en zeide <2036> (5627) tot hem <846>: Hoe <5101> hoor ik <191> (5719) dit <5124> van <4012> u <4675>? Geef <591> (5628) rekenschap <3056> van uw <4675> rentmeesterschap <3622>; want <1063> gij zult niet <3756> meer <2089> kunnen rentmeester <3621> (5721) zijn <1410> (5695).And <2532> he called <5455> (5660) him <846>, and said <2036> (5627) unto him <846>, How <5101> is it that I hear <191> (5719) this <5124> of <4012> thee <4675>? give <591> (5628) an account <3056> of thy <4675> stewardship <3622>; for <1063> thou mayest be <1410> (5695) no <3756> longer <2089> steward <3621> (5721).