Lluc 16v7 Després digué a un altre: I tu, quant deus? I ell digué: Cent cors de blat. I li diu: Pren el teu albarà, i escriu vuitanta.  ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπε, Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν κόρους σίτου. καὶ λέγει αὐτῷ, Δέξαι σου τὸ γράμμα, καὶ γρά

Data: 
2021-06-07, dilluns
Comentari: 

Lluc 16v7 Després digué a un altre: I tu, quant deus? I ell digué: Cent cors de blat. I li diu: Pren el teu albarà, i escriu vuitanta. ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπε, Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν κόρους σίτου. καὶ λέγει αὐτῷ, Δέξαι σου τὸ γράμμα, καὶ γράψον ὀγδοήκοντα.Daarna <1899> zeide hij <2036> (5627) tot een anderen <2087>: En <1161> gij <4771>, hoeveel <4214> zijt gij schuldig <3784> (5719)? En <1161> hij zeide <2036> (5627): Honderd <1540> mudden <2884> tarwe <4621>. En <2532> hij zeide <3004> (5719) tot hem <846>: Neem <1209> (5663) uw <4675> handschrift <1121>, en <2532> schrijf <1125> (5657) tachtig <3589>.Then <1899> said he <2036> (5627) to another <2087>, And <1161> how much <4214> owest <3784> (5719) thou <4771>? And <1161> he said <2036> (5627), An hundred <1540> measures <2884> of wheat <4621>. And <2532> he said <3004> (5719) unto him <846>, Take <1209> (5663) thy <4675> bill <1121>, and <2532> write <1125> (5657) fourscore <3589>.1