Lluc 16v15 I els va dir: Vosaltres sou els qui us justifiqueu vosaltres mateixos davant dels homes, però Déu coneix els vostres cors. Perquè allò que és excel·lent per als homes, és abominació davant de Déu. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑα

Data: 
2021-06-15, dimarts
Comentari: 

Lluc 16v15 I els va dir: Vosaltres sou els qui us justifiqueu vosaltres mateixos davant dels homes, però Déu coneix els vostres cors. Perquè allò que és excel·lent per als homes, és abominació davant de Déu.καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐστιν.En <2532> Hij zeide <2036> (5627) tot hen <846>: Gij <5210> zijt <2075> (5748) het, die uzelven <1438> rechtvaardigt <1344> (5723) voor <1799> de mensen <444>; maar <1161> God <2316> kent <1097> (5719) uw <5216> harten <2588>; want <3754> dat hoog is <5308> onder <1722> de mensen <444>, is <2076> (5748) een gruwel <946> voor <1799> God <2316>.And <2532> he said <2036> (5627) unto them <846>, Ye <5210> are <2075> (5748) they which justify <1344> (5723) yourselves <1438> before <1799> men <444>; but <1161> God <2316> knoweth <1097> (5719) your <5216> hearts <2588>: for <3754> that which is highly esteemed <5308> among <1722> men <444> is <2076> (5748) abomination <946> in the sight <1799> of God <2316>.