Lluc 16v16 La Llei i els Profetes han estat fins a Joan; des de llavors és anunciat el regne de Déu, i tothom s’esforça a entrar-hi. ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἕως Ἰωάννου· ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. De wet <355

Data: 
2021-06-16, dimecres
Comentari: 

Lluc 16v16 La Llei i els Profetes han estat fins a Joan; des de llavors és anunciat el regne de Déu, i tothom s’esforça a entrar-hi.ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἕως Ἰωάννου· ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται.De wet <3551> en <2532> de profeten <4396> zijn tot <2193> op Johannes <2491>; van <575> <0> dien tijd <5119> af <575> wordt het Koninkrijk <932> Gods <2316> verkondigd <2097> (5743), en <2532> een iegelijk <3956> doet geweld <971> (5731) op <1519> hetzelve <846>.The law <3551> and <2532> the prophets <4396> were until <2193> John <2491>: since <575> that time <5119> the kingdom <932> of God <2316> is preached <2097> (5743), and <2532> every man <3956> presseth <971> (5731) into <1519> it <846>.