Lluc 16v24 I cridà i digué: Pare Abraham, tingues compassió de mi i envia Llàtzer perquè mulli la punta del seu dit amb aigua i refresqui la meva llengua, perquè estic turmentat en aquesta flama. καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε, Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με, καὶ πέμψ

Data: 
2021-06-24, dijous
Comentari: 

Lluc 16v24 I cridà i digué: Pare Abraham, tingues compassió de mi i envia Llàtzer perquè mulli la punta del seu dit amb aigua i refresqui la meva llengua, perquè estic turmentat en aquesta flama.καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε, Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με, καὶ πέμψον Λάζαρον, ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος, καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου· ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.En <2532> hij riep <5455> (5660) en zeide <2036> (5627): Vader <3962> Abraham <11>, ontferm u <1653> (5657) mijner <3165>, en <2532> zend <3992> (5657) Lazarus <2976>, dat <2443> hij het uiterste <206> zijns <846> vingers <1147> in het water <5204> dope <911> (5661), en <2532> verkoele <2711> (5661) mijn <3450> tong <1100>; want <3754> ik lijde smarten <3600> (5743) in <1722> deze <5026> vlam <5395>.And <2532> <846> he cried <5455> (5660) and said <2036> (5627), Father <3962> Abraham <11>, have mercy <1653> (5657) on me <3165>, and <2532> send <3992> (5657) Lazarus <2976>, that <2443> he may dip <911> (5661) the tip <206> of his <846> finger <1147> in water <5204>, and <2532> cool <2711> (5661) my <3450> tongue <1100>; for <3754> I am tormented <3600> (5743) in <1722> this <5026> flame <5395>.