Lluc 16v27 I digué: Doncs, et prego, pare, que l’enviïs a la casa del meu pare, εἶπε δέ, Ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, En <1161> hij zeide <2036> (5627): Ik bid <2065> (5719) u <4571> dan <3767>, vader <3962>, dat <

Data: 
2021-06-27, diumenge
Comentari: 

Lluc 16v27 I digué: Doncs, et prego, pare, que l’enviïs a la casa del meu pare,εἶπε δέ, Ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου,En <1161> hij zeide <2036> (5627): Ik bid <2065> (5719) u <4571> dan <3767>, vader <3962>, dat <2443> gij hem <846> zendt <3992> (5661) tot <1519> mijns <3450> vaders <3962> huis <3624>;Then <1161> he said <2036> (5627), I pray <2065> (5719) thee <4571> therefore <3767>, father <3962>, that <2443> thou wouldest send <3992> (5661) him <846> to <1519> my <3450> father's <3962> house <3624>: