Lluc 16v28 ja que tinc cinc germans, a fi que els doni testimoni perquè no vinguin també ells en aquest lloc de turment. ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.

Data: 
2021-06-28, dilluns
Comentari: 

Lluc 16v28 ja que tinc cinc germans, a fi que els doni testimoni perquè no vinguin també ells en aquest lloc de turment.ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.Want <1063> ik heb <2192> (5719) vijf <4002> broeders <80>; dat <3704> hij hun <846> dit betuige <1263> (5741), opdat <2443> ook <2532> zij <846> niet <3361> komen <2064> (5632) in <1519> deze <5126> plaats <5117> der pijniging <931>.For <1063> I have <2192> (5719) five <4002> brethren <80>; that <3704> he may testify <1263> (5741) unto them <846>, lest <3363> they <846> also <2532> come <2064> (5632) into <1519> this <5126> place <5117> of torment <931>.