Marc 4v1 I novament va començar a ensenyar vora el mar. I se li va ajuntar una gran multitud, de manera que va pujar en una barca i seia en el mar, i tota la multitud era a terra davant del mar. Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ συνήχθη π

Data: 
2022-04-01, divendres
Comentari: 

Marc 4v1 I novament va començar a ensenyar vora el mar. I se li va ajuntar una gran multitud, de manera que va pujar en una barca i seia en el mar, i tota la multitud era a terra davant del mar.Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ συνήχθη πρὸς αὐτὸν ὄχλος πολύς, ὥστε αὐτὸν ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦν.En <2532> Hij begon <756> (5662) wederom <3825> te leren <1321> (5721) omtrent <3844> de zee <2281>; en <2532> er vergaderde <4863> (5681) een grote <4183> schare <3793> bij <4314> Hem <846>, alzo dat <5620> Hij, in <1519> het schip <4143> gegaan zijnde <1684> (5631), nederzat <2521> (5738) op <1722> de zee <2281>; en <2532> de gehele <3956> schare <3793> was <2258> (5713) op <1909> het land <1093> aan <4314> de zee <2281>.And hee began againe to teache by the sea side, and there gathered vnto him a great multitude, so that hee entred into a shippe, and sate in the sea, and all the people was by the sea side on the land.And <2532> he began <756> (5662) again <3825> to teach <1321> (5721) by <3844> the 1 sea side <2281>: and <2532> there was gathered <4863> (5681) unto <4314> him <846> a great <4183> multitude <3793>, so that <5620> he <846> entered <1684> (5631) into <1519> a ship <4143>, and sat 2 <2521> (5738) in <1722> the sea <2281>; and <2532> the whole <3956> multitude <3793> was <2258> (5713) by <4314> the sea <2281> on <1909> the land <1093>.BCI  Marc 4v1 Jesús1 es posà altra vegada a ensenyar vora el llac. Però es reuní tanta gent entorn d'ell, que va haver de pujar en una barca. S'assegué, doncs, a la barca, dintre el llac, i la gent es quedà a terra, vora l'aigua.CCC  Marc 4v1 I novament va començar a ensenyar vora el mar. I se li va ajuntar una gran multitud, de manera que va pujar en una barca i seia en el mar, i tota la multitud era a terra davant del mar.