Marc 4v8 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν· καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξάνοντα, καὶ ἔφερεν ἓν τριάκοντα, καὶ ἓν ἑξήκοντα, καὶ ἓν ἑκατόν. En <2532> het andere <243> viel <4098> (5627) in <1519> de goede <2570> aarde <1093>, en <2532> gaf <132

Data: 
2022-04-08, divendres
Comentari: 

Marc 4v8 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν· καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξάνοντα, καὶ ἔφερεν ἓν τριάκοντα, καὶ ἓν ἑξήκοντα, καὶ ἓν ἑκατόν.En <2532> het andere <243> viel <4098> (5627) in <1519> de goede <2570> aarde <1093>, en <2532> gaf <1325> (5707) vrucht <2590>, die opging <305> (5723) en <2532> wies <837> (5723); en <2532> het ene <1520> droeg <5342> (5707) dertig <5144>-,en <2532> het andere <1520> zestig <1835>-,en <2532> het andere <1520> honderd <1540> voud.Some againe fell in good grounde, and did yeelde fruite that sprong vp, and grewe, and it brought foorth, some thirtie folde, some sixtie folde, and some an hundreth folde.And <2532> other <243> fell <4098> (5627) on <1519> good <2570> ground <1093>, and <2532> did yield <1325> (5707) fruit <2590> that sprang up <305> (5723) and <2532> increased <837> (5723); and <2532> brought forth <5342> (5707), some <1520> thirty <5144>, and <2532> some <1520> sixty <1835>, and <2532> some <1520> an hundred <1540>.BCI  Marc 4v8 Però una part de les llavors va caure en terra bona, i va pujar i va créixer fins que donà fruit: unes llavors van donar el trenta, unes altres el seixanta, unes altres el cent per u.»1CCC  Marc 4v8 I una altra part va caure en la terra bona i va donar fruit que pujava i creixia, i una va dur trenta i l’altra seixanta i l’altra cent.