Marc 4v20 I els qui han estat sembrats sobre la terra bona, aquests són els qui escolten la paraula i l’accepten i porten fruit: l’un trenta, l’altre seixanta i l’altre cent. καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσι τὸν λόγον,

Data: 
2022-04-20, dimecres
Comentari: 

Marc 4v20 I els qui han estat sembrats sobre la terra bona, aquests són els qui escolten la paraula i l’accepten i porten fruit: l’un trenta, l’altre seixanta i l’altre cent.καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσι τὸν λόγον, καὶ παραδέχονται, καὶ καρποφοροῦσιν, ἓν τριάκοντα, καὶ ἓν ἑξήκοντα, καὶ ἓν ἑκατόν.En <2532> dezen <3778> zijn <1526> (5748), die in <1909> de goede <2570> aarde <1093> bezaaid zijn <4687> (5651), welke <3748> het Woord <3056> horen <191> (5719) en <2532> aannemen <3858> (5736), en <2532> dragen vruchten <2592> (5719), het ene <1520> dertig <5144>-,en <2532> het andere <1520> zestig <1835>-,en <2532> het andere <1520> honderd <1540> voud.But they that haue receiued seede in good ground, are they that heare the worde, and receiue it, and bring foorth fruite: one corne thirtie, another sixtie, and some an hundreth.And <2532> these <3778> are <1526> (5748) they which are sown <4687> (5651) on <1909> good <2570> ground <1093>; such as <3748> hear <191> (5719) the word <3056>, and <2532> receive <3858> (5736) it, and <2532> bring forth fruit <2592> (5719), some <1520> thirtyfold <5144>, some <2532> <1520> sixty <1835>, and <2532> some <1520> an hundred <1540>.BCI  Marc 4v20 Els darrers són els de la llavor sembrada en terra bona; aquests escolten la paraula, l'acullen i donen fruit: uns el trenta, uns altres el seixanta, uns altres el cent per u.»1CCC  Marc 4v20 I els qui han estat sembrats sobre la terra bona, aquests són els qui escolten la paraula i l’accepten i porten fruit: l’un trenta, l’altre seixanta i l’altre cent.