Marc 4v24 I els deia: Fixeu-vos en el que escolteu. Amb la mesura amb què mesureu se us mesurarà, i a vosaltres que escolteu encara se us hi afegirà. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν, καὶ προστεθήσεται ὑμῖν τοῖ

Data: 
2022-04-24, diumenge
Comentari: 

Marc 4v24 I els deia: Fixeu-vos en el que escolteu. Amb la mesura amb què mesureu se us mesurarà, i a vosaltres que escolteu encara se us hi afegirà.καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν, καὶ προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς ἀκούουσιν.En <2532> Hij zeide <3004> (5707) tot hen <846>: Ziet <991> (5720), wat <5101> gij hoort <191> (5719). Met <1722> wat <3739> mate <3358> gij meet <3354> (5719), zal <3354> <0> u <5213> gemeten worden <3354> (5701), en <2532> u <5213>, die hoort <191> (5723), zal meer toegelegd worden <4369> (5701).And he said vnto them, Take heede what ye heare. With what measure ye mete, it shall be measured vnto you: and vnto you that heare, shall more be giuen.And <2532> he said <3004> (5707) unto them <846>, Take heed <991> (5720) what <5101> ye hear <191> (5719): with <1722> what <3739> measure <3358> ye mete <3354> (5719), it shall be measured <3354> (5701) to you <5213>: and <2532> unto you <5213> that hear <191> (5723) shall more be given <4369> (5701).BCI  Marc 4v24 I els deia també: «Fixeu-vos en allò que escolteu. Amb la mesura amb què mesureu sereu mesurats,1 i encara hi afegiran.CCC  Marc 4v24 I els deia: Fixeu-vos en el que escolteu. Amb la mesura amb què mesureu se us mesurarà, i a vosaltres que escolteu encara se us hi afegirà.