Marc 4v26 I deia: Així és el regne de Déu, com un home que sembra la llavor sobre la terra. Καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐὰν ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, En <2532> Hij zeide <3004> (5707): Alzo <3779> is <2076> (5748) het Kon

Data: 
2022-04-26, dimarts
Comentari: 

Marc 4v26 I deia: Així és el regne de Déu, com un home que sembra la llavor sobre la terra.Καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐὰν ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς,En <2532> Hij zeide <3004> (5707): Alzo <3779> is <2076> (5748) het Koninkrijk <932> Gods <2316>, gelijk <5613> of <1437> een mens <444> het zaad <4703> in <1909> de aarde <1093> wierp <906> (5632);Also he said, So is the kingdome of God, as if a man should cast seede in the ground,And <2532> he said <3004> (5707), So <3779> is <2076> (5748) the kingdom <932> of God <2316>, as <5613> if <1437> a man <444> should cast <906> (5632) seed <4703> into <1909> the ground <1093>;BCI  Marc 4v26 Deia encara: «Amb el Regne de Déu passa com quan un home sembra la llavor a la terra:CCC  Marc 4v26 I deia: Així és el regne de Déu, com un home que sembra la llavor sobre la terra.