Marc 4v29 I quan el fruit és a punt, de seguida hi envia la falç, perquè ha arribat la collita. ὅταν δὲ παραδῷ ὁ καρπός, εὐθέως ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός. En <1161> als <3752> de vrucht <2590> zich voordoet <3860> (5632), terston

Data: 
2022-04-29, divendres
Comentari: 

Marc 4v29 I quan el fruit és a punt, de seguida hi envia la falç, perquè ha arribat la collita.ὅταν δὲ παραδῷ ὁ καρπός, εὐθέως ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός.En <1161> als <3752> de vrucht <2590> zich voordoet <3860> (5632), terstond <2112> zendt <649> <0> hij de sikkel <1407> daarin <649> (5719), omdat <3754> de oogst <2326> daar is <3936> (5758).GNV  Marc 4v29 And assoone as the fruite sheweth it selfe, anon hee putteth in the sickle, because the haruest is come.But <1161> when <3752> the fruit <2590> is brought forth <3860> (5632), immediately <2112> he putteth in <649> (5719) the sickle <1407>, because <3754> the harvest <2326> is come <3936> (5758).BCI  Marc 4v29 I així que el gra és a punt, aquell home fa córrer la falç, perquè ha arribat el temps de la sega.»1CCC  Marc 4v29 I quan el fruit és a punt, de seguida hi envia la falç, perquè ha arribat la collita.