Fets 9v21 I tots els qui l’escoltaven restaven atònits, i deien: ¿No és aquest el qui a Jerusalem destruïa els qui invocaven aquest Nom, i no havia vingut aquí per això, per emportar-se’ls presoners cap als principals sacerdots? ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκ

Data: 
2022-09-21, dimecres
Comentari: 

Fets 9v21 I tots els qui l’escoltaven restaven atònits, i deien: ¿No és aquest el qui a Jerusalem destruïa els qui invocaven aquest Nom, i no havia vingut aquí per això, per emportar-se’ls presoners cap als principals sacerdots?ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν Ἱερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;En <1161> zij ontzetten zich <1839> (5710) allen <3956>, die het hoorden <191> (5723), en <2532> zeiden <3004> (5707): Is <2076> (5748) deze <3778> niet <3756> degene, die te <1722> Jeruzalem <2419> verstoorde <4199> (5660), wie <3588> dezen <5124> Naam <3686> aanriepen <1941> (5734), <2532> die daarom <5124> <1519> hier <5602> gekomen is <2064> (5715), opdat <2443> hij dezelve <846> gebonden <1210> (5772) zou brengen <71> (5632) tot <1909> de overpriesters <749>?So that all that heard him, were amased, and sayde, Is not this hee, that made hauocke of them which called on this Name in Hierusalem, and came hither for that intent, that hee should bring them bound vnto the hie Priests?But <1161> all <3956> that heard <191> (5723) him were amazed <1839> (5710), and <2532> said <3004> (5707); Is <2076> (5748) not <3756> this <3778> he that destroyed <4199> (5660) them which <3588> called on <1941> (5734) this <5124> name <3686> in <1722> Jerusalem <2419>, and <2532> came <2064> (5715) hither <5602> for <1519> <0> that <5124> intent <1519>, that <2443> he might bring <71> (5632) them <846> bound <1210> (5772) unto <1909> the chief priests <749>?BCI  Fets 9v21 Tothom qui el sentia no se'n sabia avenir i deia: «¿No és aquest el qui a Jerusalem volia destruir tots els qui invoquen el nom de Jesús? ¿No havia vingut aquí precisament per endur-se'ls empresonats als grans sacerdots?»1CCC  Fets 9v21 I tots els qui l’escoltaven restaven atònits, i deien: ¿No és aquest el qui a Jerusalem destruïa els qui invocaven aquest Nom, i no havia vingut aquí per això, per emportar-se’ls presoners cap als principals sacerdots?