Joan 4v8 Ja que els seus deixebles se n’havien anat a la ciutat a comprar menjar.  οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι. (Want <1063> Zijn <846> discipelen <3101> waren heengegaan <565> (5715) in <1519> de stad <4172>,

Data: 
2023-04-08, dissabte
Comentari: 

Joan 4v8 Ja que els seus deixebles se n’havien anat a la ciutat a comprar menjar. οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι.(Want <1063> Zijn <846> discipelen <3101> waren heengegaan <565> (5715) in <1519> de stad <4172>, opdat <2443> zij zouden spijze <5160> kopen <59> (5661).)GNV  Joan 4V8 For his disciples were gone away into the citie, to buy meate.For <1063> his <846> disciples <3101> were gone away <565> (5715) unto <1519> the city <4172> to <2443> buy <59> (5661) meat <5160>.)BCI  Joan 4v8 Els seus deixebles se n'havien anat al poble a comprar menjar.CCC  Joan 4v8 Ja que els seus deixebles se n’havien anat a la ciutat a comprar menjar.