Joan 4v10 Jesús respongué i li digué: Si coneguessis el do de Déu, i qui és el qui et diu: Dóna’m de beure, tu li n’hauries demanat, i ell t’hauria donat aigua viva. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι,

Data: 
2023-04-10, dilluns
Comentari: 

Joan 4v10 Jesús respongué i li digué: Si coneguessis el do de Déu, i qui és el qui et diu: Dóna’m de beure, tu li n’hauries demanat, i ell t’hauria donat aigua viva.ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, Δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτόν, καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν.Jezus <2424> antwoordde <611> (5662) en <2532> zeide <2036> (5627) tot haar <846>: Indien <1487> gij de gave <1431> Gods <2316> kendet <1492> (5715), en <2532> Wie <5101> Hij is <2076> (5748), Die tot u <4671> zegt <3004> (5723): Geef <1325> (5628) Mij <3427> te drinken <4095> (5629), zo zoudt <302> gij <4771> van Hem <846> hebben begeerd <154> (5656), en <2532> Hij zoude <302> u <4671> levend <2198> (5723) water <5204> gegeven hebben <1325> (5656).GNV  Joan 4v10 Iesus answered and saide vnto her, If thou knewest that gift of God, and who it is that saieth to thee, Giue mee drinke, thou wouldest haue asked of him, and hee woulde haue giuen thee, water of life. Jesus <2424> answered <611> (5662) and <2532> said <2036> (5627) unto her <846>, If <1487> thou knewest 1 <1492> (5715) the gift <1431> of God <2316>, and <2532> who <5101> it is <2076> (5748) that saith <3004> (5723) to thee <4671>, Give <1325> (5628) me <3427> to drink <4095> (5629); thou <4771> wouldest <302> have asked <154> (5656) of him <846>, and <2532> he would <302> have given <1325> (5656) thee 2 <4671> living <2198> (5723) water <5204>.BCI  Joan 4v10 Jesús li respongué: «Si sabessis quin és el do de Déu i qui és el qui et diu: "Dóna'm aigua", ets tu qui li n'hauries demanada, i ell t'hauria donat aigua viva.»1CCC  Joan 4v10 Jesús respongué i li digué: Si coneguessis el do de Déu, i qui és el qui et diu: Dóna’m de beure, tu li n’hauries demanat, i ell t’hauria donat aigua viva.