Joan 4v23 Però ve l’hora, i és ara, quan els veritables adoradors adoraran el Pare en esperit i en veritat, perquè també el Pare cerca adoradors d’aquesta mena. ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματ

Data: 
2023-04-23, diumenge
Comentari: 

Joan 4v23 Però ve l’hora, i és ara, quan els veritables adoradors adoraran el Pare en esperit i en veritat, perquè també el Pare cerca adoradors d’aquesta mena.ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν.Maar <235> de ure <5610> komt <2064> (5736), en <2532> is <2076> (5748) nu <3568>, wanneer <3753> de ware <228> aanbidders <4353> den Vader <3962> aanbidden zullen <4352> (5692) in <1722> geest <4151> en <2532> waarheid <225>; want <1063> de Vader <3962> zoekt <2212> (5719) ook <2532> dezulken <5108>, die Hem <846> alzo aanbidden <4352> (5723).GNV  Joan 4v23 But the houre commeth, and nowe is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit, and trueth: for the Father requireth euen such to worship him.But <235> the hour <5610> cometh <2064> (5736), and <2532> now <3568> is <2076> (5748), when <3753> the true <228> worshippers <4353> shall worship <4352> (5692) the Father <3962> in 1 <1722> spirit <4151> and <2532> in truth <225>: for <2532> <1063> the Father <3962> seeketh <2212> (5719) such <5108> to worship <4352> (5723) him <846>.BCI  Joan 4v23 Però arriba l'hora, més ben dit, és ara, que els autèntics adoradors adoraran el Pare en Esperit i en veritat.1 Aquests són els adoradors que vol el Pare.CCC  Joan 4v23 Però ve l’hora, i és ara, quan els veritables adoradors adoraran el Pare en esperit i en veritat, perquè també el Pare cerca adoradors d’aquesta mena.