Joan 4v27 I en aquest moment van arribar els seus deixebles, i es van estranyar que estigués parlant amb una dona. Tanmateix, ningú no li va dir: Què vols? o, Per què parles amb ella? Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν ὅτι μετὰ γυναικὸς

Data: 
2023-04-27, dijous
Comentari: 

Joan 4v27 I en aquest moment van arribar els seus deixebles, i es van estranyar que estigués parlant amb una dona. Tanmateix, ningú no li va dir: Què vols? o, Per què parles amb ella?Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπε, Τί ζητεῖς; ἤ, Τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς;En <2532> daarop <1909> <5129> kwamen <2064> (5627) Zijn <846> discipelen <3101> en <2532> verwonderden zich <2296> (5656), dat <3754> Hij met <3326> een vrouw <1135> sprak <2980> (5707). Nochtans <3305> zeide <2036> (5627) niemand <3762>: Wat <5101> vraagt Gij <2212> (5719), of <2228>: Wat <5101> spreekt Gij <2980> (5719) met <3326> haar <846>?GNV  Joan 4v27 And vpon that, came his disciples, and marueiled that he talked with a woman: yet no man said vnto him, What askest thou? or why talkest thou with her?And <2532> upon <1909> this <5129> came <2064> (5627) his <846> disciples <3101>, and <2532> marvelled <2296> (5656) that <3754> he talked <2980> (5707) with <3326> the woman <1135>: yet <3305> no man <3762> said <2036> (5627), What <5101> seekest thou <2212> (5719)? or <2228>, Why <5101> talkest thou <2980> (5719) with <3326> her <846>?BCI  Joan 4v27 En aquell moment arribaren els deixebles. S'estranyaren que parlés amb una dona, però cap d'ells no gosà preguntar-li què volia o per què parlava amb ella.CCC  Joan 4v27 I en aquest moment van arribar els seus deixebles, i es van estranyar que estigués parlant amb una dona. Tanmateix, ningú no li va dir: Què vols? o, Per què parles amb ella?