Mateu 9v2 I heus aquí, li van portar un paralític estirat en una llitera. I Jesús, en veure la fe d’ells, va dir al paralític: Tingues confiança, fill, et són perdonats els teus pecats. καὶ ἰδού, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼ

Data: 
2023-09-02, dissabte
Comentari: 

Mateu 9v2 I heus aquí, li van portar un paralític estirat en una llitera. I Jesús, en veure la fe d’ells, va dir al paralític: Tingues confiança, fill, et són perdonats els teus pecats.καὶ ἰδού, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ, Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.SVV  Mateu 9v2 En <2532> Jezus <2424>, hun <846> geloof <4102> ziende <1492> (5631), zeide <2036> (5627) tot den geraakte <3885>: Zoon <5043>! wees welgemoed <2293> (5720); uw <4675> zonden <266> zijn u <4671> vergeven <863> (5769).GNV  Mateu 9v2 And loe, they brought to him a man sicke of the palsie, laid on a bed. And Iesus seeing their faith, saide to the sicke of the palsie, Sonne, be of good comfort: thy sinnes are forgiuen thee.And <2532>, behold <2400> (5628), they brought <4374> (5707) to him <846> a man sick of the palsy <3885>, lying <906> (5772) on <1909> a bed <2825>: and <2532> Jesus 1 <2424> seeing <1492> (5631) their <846> faith <4102> said <2036> (5627) unto the sick of the palsy <3885>; Son <5043>, be of good cheer <2293> (5720); thy <4675> sins <266> be forgiven <863> (5769) thee <4671>.BCI  Mateu 9v2 Allà li dugueren un paralític ajagut en una llitera. Jesús, en veure la fe d'aquella gent, va dir al paralític: «Coratge, fill, et són perdonats els pecats.»1CCC  Mateu 9v2 I heus aquí, li van portar un paralític estirat en una llitera. I Jesús, en veure la fe d’ells, va dir al paralític: Tingues confiança, fill, et són perdonats els teus pecats.