Mateu 9v6 Doncs, a fi que sapigueu que el Fill de l’home té potestat sobre la terra per perdonar pecats –llavors diu al paralític: Alça’t, pren la teva llitera, i vés-te’n a casa teva. ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέ

Data: 
2023-09-06, dimecres
Comentari: 

Mateu 9v6 Doncs, a fi que sapigueu que el Fill de l’home té potestat sobre la terra per perdonar pecats –llavors diu al paralític: Alça’t, pren la teva llitera, i vés-te’n a casa teva.ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας (τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ), Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.Doch <1161> opdat <2443> gij moogt weten <1492> (5762), dat <3754> de Zoon <5207> des mensen <444> macht <1849> heeft <2192> (5719) op <1909> de aarde <1093>, de zonden <266> te vergeven <863> (5721) (toen <5119> zeide Hij <3004> (5719) tot den geraakte <3885>): Sta op <1453> (5685), neem <142> <0> uw <4675> bed <2825> op <142> (5657), en <2532> ga heen <5217> (5720) naar <1519> uw <4675> huis <3624>.And that ye may knowe that the Sonne of man hath authoritie in earth to forgiue sinnes, (then saide he vnto the sicke of the palsie,) Arise, take vp thy bed, and goe to thine house.But <1161> that <2443> ye may know <1492> (5762) that <3754> the Son <5207> of man <444> hath <2192> (5719) power <1849> on <1909> earth <1093> to forgive <863> (5721) sins <266>, (then <5119> saith he <3004> (5719) to the sick of the palsy <3885>,) Arise <1453> (5685), take up <142> (5657) thy <4675> bed <2825>, and <2532> go <5217> (5720) unto <1519> thine <4675> house <3624>.BCI  Mateu 9v6 Doncs ara sabreu que el Fill de l'home té el poder de perdonar els pecats aquí a la terra.» Llavors diu al paralític: «Aixeca't, pren la llitera i vés-te'n a casa.»1CCC  Mateu 9v6 Doncs, a fi que sapigueu que el Fill de l’home té potestat sobre la terra per perdonar pecats –llavors diu al paralític: Alça’t, pren la teva llitera, i vés-te’n a casa teva.