Mateu 9v7 I es va alçar i se n’anà a casa seva.  καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. SVV  Mateu 9v7 En <2532> hij opgestaan zijnde <1453> (5685), ging heen <565> (5627) naar <1519> zijn <846> huis <3624>. GNV  Mateu 9v7 And hee arose, and departe

Data: 
2023-09-07, dijous
Comentari: 

Mateu 9v7 I es va alçar i se n’anà a casa seva. καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.SVV  Mateu 9v7 En <2532> hij opgestaan zijnde <1453> (5685), ging heen <565> (5627) naar <1519> zijn <846> huis <3624>.GNV  Mateu 9v7 And hee arose, and departed to his owne house.And <2532> he arose <1453> (5685), and departed <565> (5627) to <1519> his <846> house <3624>.BCI  Mateu 9v7 Ell s'aixecà i se'n va anar cap a casa seva.CCC  Mateu 9v7 I es va alçar i se n’anà a casa seva.