Mateu 9v10 I s’esdevingué que mentre ell era a taula en la casa, heus aquí, van venir molts publicans i pecadors, i es van asseure a taula amb Jesús i els seus deixebles. Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδού, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐ

Data: 
2023-09-10, diumenge
Comentari: 

Mateu 9v10 I s’esdevingué que mentre ell era a taula en la casa, heus aquí, van venir molts publicans i pecadors, i es van asseure a taula amb Jesús i els seus deixebles.Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδού, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.SVV  Mateu 9v10 En <2532> het geschiedde <1096> (5633), als Hij in <1722> het huis <3614> van Mattheus aanzat <345> (5740), <2532> ziet <2400> (5628), vele <4183> tollenaars <5057> en <2532> zondaars <268> kwamen <2064> (5631) en zaten mede aan <4873> (5711), met Jezus <2424> en <2532> Zijn <846> discipelen <3101>.GNV  Mateu 9v10 And it came to passe, as Iesus sate at meate in his house, beholde, many Publicanes and sinners, that came thither, sate downe at the table with Iesus and his disciples.And <2532> it came to pass <1096> (5633), as Jesus <2424> sat at meat <345> (5740) in <1722> the house <3614>, <2532> behold <2400> (5628), many <4183> publicans <5057> and 1 <2532> sinners <268> came <2064> (5631) and sat down <4873> (5711) with him <846> and <2532> his <846> disciples <3101>.BCI  Mateu 9v10 Més tard, mentre era a taula a casa seva,1 van acudir-hi molts publicans i altres pecadors i es posaren a taula amb Jesús i els seus deixebles.2CCC  Mateu 9v10 I s’esdevingué que mentre ell era a taula en la casa, heus aquí, van venir molts publicans i pecadors, i es van asseure a taula amb Jesús i els seus deixebles.