Mateu 9v13 Aneu, doncs, i apreneu què vol dir: Misericòrdia vull, i no sacrifici; perquè no he vingut a cridar justos, sinó pecadors al penediment.  πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν, Ἔλεον θέλω, καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλ᾽ ἁμαρτωλοὺς

Data: 
2023-09-13, dimecres
Comentari: 

Mateu 9v13 Aneu, doncs, i apreneu què vol dir: Misericòrdia vull, i no sacrifici; perquè no he vingut a cridar justos, sinó pecadors al penediment. πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν, Ἔλεον θέλω, καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλ᾽ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.SVV  Mateu 9v13 Doch <1161> gaat heen <4198> (5679) en leert <3129> (5628), wat <5101> het zij <2076> (5748): Ik wil <2309> (5719) barmhartigheid <1656>, en <2532> niet <3756> offerande <2378>; want <1063> Ik ben niet <3756> gekomen <2064> (5627) om te roepen <2564> (5658) rechtvaardigen <1342>, maar <235> zondaars <268> tot <1519> bekering <3341>.GNV  Mateu 9v13 But goe yee and learne what this is, I will haue mercie, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but the sinners to repentance.But <1161> go ye <4198> (5679) and learn <3129> (5628) what <5101> that meaneth <2076> (5748), I will <2309> (5719) have mercy <1656>, and <2532> not <3756> sacrifice <2378>: for <1063> I am <2064> <0> not <3756> come <2064> (5627) to call <2564> (5658) the righteous <1342>, but <235> sinners <268> to <1519> repentance <3341>.BCI  Mateu 9v13 Aneu a aprendre què vol dir allò de: El que jo vull és amor, i no sacrificis.1 No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors.»CCC  Mateu 9v13 Aneu, doncs, i apreneu què vol dir: Misericòrdia vull, i no sacrifici; perquè no he vingut a cridar justos, sinó pecadors al penediment.