Mateu 9v14 Llavors se li van atansar els deixebles de Joan, dient: ¿Per què nosaltres i els fariseus dejunem sovint, i, en canvi, els teus deixebles no dejunen? Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου, λέγοντες, Διατί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν

Data: 
2023-09-14, dijous
Comentari: 

Mateu 9v14 Llavors se li van atansar els deixebles de Joan, dient: ¿Per què nosaltres i els fariseus dejunem sovint, i, en canvi, els teus deixebles no dejunen?Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου, λέγοντες, Διατί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσι;Toen <5119> kwamen <4334> (5736) de discipelen <3101> van Johannes <2491> tot Hem <846>, zeggende <3004> (5723): Waarom <1302> vasten <3522> (5719) wij <2249> en <2532> de Farizeen <5330> veel <4183>, en <1161> Uw <4675> discipelen <3101> vasten <3522> (5719) niet <3756>?GNV  Mateu 9v14 Then came the disciples of Iohn to him, saying, Why doe we and the Pharises fast oft, and thy disciples fast not?Then <5119> came <4334> (5736) to him <846> the disciples <3101> of John <2491>, saying <3004> (5723), Why <1302> do we <2249> and <2532> the Pharisees <5330> fast <3522> (5719) oft <4183>, but <1161> thy <4675> disciples <3101> fast <3522> (5719) not <3756>?BCI  Mateu 9v14 Els deixebles1 de Joan2 van anar a trobar Jesús i li preguntaren: «Per què nosaltres i els fariseus fem molts dejunis,3 i els teus deixebles no dejunen?»CCC  Mateu 9v14 Llavors se li van atansar els deixebles de Joan, dient: ¿Per què nosaltres i els fariseus dejunem sovint, i, en canvi, els teus deixebles no dejunen?