Psalm 25v8 Jahveh és bo i recte, per això mena els pecadors en el camí. טוֹב־וְיָשָׁ֥ר יְהוָ֑ה עַל־כֵּ֤ן יוֹרֶ֖ה חַטָּאִ֣ים בַּדָּֽרֶךְ׃

Data: 
1921-03-08, dimarts
Comentari: 

Psalm 25v8 Jahveh és bo i recte, per això mena els pecadors en el camí.

טוֹב־וְיָשָׁ֥ר יְהוָ֑ה עַל־כֵּ֤ן יוֹרֶ֖ה חַטָּאִ֣ים בַּדָּֽרֶךְ׃

Good <02896> and upright <03477> is the LORD <03068>: therefore will he teach <03384> (08686) sinners <02400> in the way <01870>.