Mateu 6v12 I perdona els nostres deutes, com nosaltres perdonem els nostres deutors. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·

Data: 
2013-08-28, dimecres
Comentari: 

Mateu 6v12 I perdona els nostres deutes, com nosaltres perdonem els nostres deutors.

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·

And <2532> forgive <863> (5628) us <2254> our <2257> debts <3783>, as <2532> <5613> we <2249> forgive <863> (5719) our <2257> debtors <3781>.