Efesis 5v2 i camineu en amor, com també Crist ens va estimar, i es va lliurar ell mateix per nosaltres, ofrena i sacrifici a Déu en olor agradable. καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν κα

Data: 
2015-07-10, divendres
Comentari: 

Efesis 5v2 i camineu en amor, com també Crist ens va estimar, i es va lliurar ell mateix per nosaltres, ofrena i sacrifici a Déu en olor agradable.

καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας.

____________________________________________

Efesis 5v25 Marits, estimeu les vostres pròpies mullers així com també el Crist va estimar l’església, i es va lliurar ell mateix per ella,

Joan 13v34 Us dono un manament nou, que us estimeu els uns als altres. Com us he estimat, estimeu-vos també els uns als altres.

Gàlates 2v20 Perquè jo, per mitjà de la llei, vaig morir a la llei, a fi de viure per a Déu.

Gàlates 1:4 que es donà ell mateix pels nostres pecats, a fi d’alliberar-nos d’aquest segle actual dolent, segons la voluntat del Déu i Pare nostre,

Hebreus 10v10 És en aquesta voluntat que hem estat santificats per l’ofrena del cos de Jesu-Crist feta una sola vegada per sempre.

Hebreus 10v12 ell, en canvi, havent ofert un sol sacrifici pels pecats per sempre, s’ha assegut a la dreta de Déu,

Apocalipsi 1v5 i de part de Jesu-Crist, el testimoni fidel, el primogènit d’entre els morts, i el príncep dels reis de la terra. Al qui ens ha estimat, i ens ha rentat dels nostres pecats amb la seva sang,

Èxode 29v18 I faràs pujar en fum tot el moltó damunt l’altar. Això és un holocaust per a Jahveh, una olor suau, una ofrena de foc per a Jahveh.

Joan 15v13 Ningú no té un amor més gran que aquest, que algú posi la seva vida a favor dels seus amics.

Romans 14v15 Tanmateix, si per causa d’un menjar, el teu germà s’entristeix, ja no camines segons l’amor. No destrueixis per causa del teu menjar, aquell pel qual Crist va morir.

1Corintis 5v7 Per tant, netegeu el llevat vell a fi que sigueu una nova massa, així com sou sense llevat. Perquè Crist, la nostra Pasqua, ha estat sacrificat a favor de nosaltres.

2Corintis 8:9 Perquè ja coneixeu la gràcia del nostre Senyor Jesu-Crist, el qual, essent ric, es va fer pobre per causa de nosaltres, a fi que vosaltres, per la pobresa d’ell, fóssiu enriquits.

Efesis 3v17 que el Crist habiti per la fe en els vostres cors, a fi que, arrelats i fonamentats en amor,

Colossencs 3v14 I per damunt de totes aquestes coses, l’amor, que és el vincle de la perfecció.

Hebreus 7v27 que no té necessitat cada dia, com els altres sacerdots, d’oferir sacrificis primer pels propis pecats i després pels del poble, perquè això ho féu una sola vegada per sempre quan s’oferí a si mateix.

Hebreus 9v14 quant més la sang de Crist, el qui per mitjà de l’Esperit Etern s’oferí ell mateix sense taca a Déu, purificarà la vostra consciència de les obres mortes, per adorar el Déu vivent!

1Joan 3v16 En això hem conegut l amor de Déu: que ell posà la seva vida per nosaltres, i nosaltres hem de posar les nostres vides pels germans.
-------------------------------------------------------------------------------

Gènesi 8v21 I Jahveh es va complaure en l’olor suau. I Jahveh digué en el seu cor: Mai més no tornaré a maleir la terra a causa de l’home, perquè el desig del cor de l’home és dolent des de la seva infantesa. I mai més no tornaré a colpir tots els éssers vius, com ho he fet.

Mateu 20v28 així com el Fill de l’home no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida en rescat per a molts.

Joan 15v12 Aquest és el meu manament, que us estimeu els uns als altres, tal com jo us he estimat.

Romans 4v25 el qual va ser lliurat per causa de les nostres ofenses i fou ressuscitat per a la nostra justificació.

Romans 8v37 Però en totes aquestes coses som més que vencedors per mitjà d’aquell que ens va estimar.

2Corintis 2v15 perquè som bona fragància del Crist per a Déu entre els qui són salvats i entre els qui es perden:

2Corintis 5v14 Perquè l’amor del Crist ens constreny, havent comprès això: que si un va morir a favor de tots, llavors tots van morir;

Efesis 4v15 sinó que, caminant en la veritat en amor, creixem en totes les coses en aquell que és el cap, el Crist.

Titus 2v14 que es donà ell mateix per nosaltres a fi de redimir-nos de tota iniquitat, i de purificar-se per a si mateix un poble propi, zelós de bones obres.

Hebreus 9v26 si fos així, ell hauria hagut de patir moltes vegades des de la fundació del món, però ara ha estat manifestat una sola vegada en la fi dels segles per abolir el pecat per mitjà del seu sacrifici.

Hebreus 10v11 I tot sacerdot està dret cada dia ministrant i oferint moltes vegades els mateixos sacrificis, que mai no poden treure els pecats;

1Pere 2v21 perquè a això heu estat cridats, perquè també Crist patí per nosaltres, deixant-nos un model, a fi que seguiu les seves petjades:

1Pere 3v18 Perquè també Crist patí una sola vegada per causa dels pecats, el Just pels injustos, a fi de portar-nos a Déu, havent estat mort en la carn, però vivificat en l’esperit,

1Joan 3v23 I aquest és el seu manament: que creguem en el Nom del seu Fill Jesu-Crist, i que ens estimem els uns als altres, d acord amb el manament que ens donà.

Levític 1v9 I rentarà amb aigua les seves entranyes i les seves potes, i el sacerdot ho farà pujar tot en fum sobre l’altar: és un holocaust, una ofrena de foc d’olor suau per a Jahveh.

Mateu 23v8 Però vosaltres no us feu anomenar Rabbí, perquè només un és el vostre Mestre, el Crist, i tots vosaltres sou germans.

Marc 9v41 Perquè qualsevol que us doni de beure un got d’aigua en el meu Nom, perquè sou de Crist, en veritat us dic, no perdrà pas la seva recompensa.

Lluc 2v11 perquè avui us ha nascut en la ciutat de David el Salvador, que és el Crist, el Senyor.

Lluc 24v26 ¿No calia que el Crist patís aquestes coses i entrés en la seva glòria?

Lluc 24v46 I els digué: Així està escrit, i així calia que el Crist patís i ressuscités d’entre els morts al tercer dia,

Joan 4:42 I deien a la dona: Ja no és pel que tu has dit que creiem, perquè nosaltres mateixos l’hem escoltat i sabem que ell és veritablement el Salvador del món, el Crist.

Joan 6v51 Jo sóc el pa vivent que ha baixat del cel: si algú menja d’aquest pa, viurà eternament. I el pa que jo donaré és la meva carn, que jo donaré per a la vida del món.

Joan 17v3 I aquesta és la vida eterna: que et coneguin a tu, l’únic veritable Déu, i el qui tu has enviat, Jesu-Crist.

Fets 15v11 En canvi, creiem que és per la gràcia del Senyor Jesu-Crist que som salvats, de la mateixa manera que ells.

Fets 16v31 I ells digueren: Creu en el Senyor Jesu-Crist i seràs salvat, tu i la teva casa.

Fets 17v3 explicant i demostrant que el Crist havia de patir i ressuscitar d’entre els morts, i dient: Aquest és el Crist-Jesús que jo us anuncio.

Fets 26v23 que el Crist havia de patir, que ell havia de ser el primer de ressuscitar d’entre els morts, i que anunciaria la llum al poble i als gentils.

Romans 3v24 essent justificats gratuïtament per la seva gràcia per mitjà de la redempció que és en Crist-Jesús,

Romans 5v1 Justificats, doncs, per la fe, tenim pau amb Déu per mitjà del nostre Senyor Jesu-Crist,

Romans 5v6 Perquè Crist, quan nosaltres encara érem febles, en el temps determinat, va morir pels impius.

Romans 5v8 però Déu demostra el seu amor per nosaltres en el fet que, essent nosaltres encara pecadors, Crist va morir per nosaltres.

Romans 5v15 Però el do no és com l’ofensa. Perquè si per l’ofensa d’un de sol, molts van morir, encara va abundar molt més per a molts la gràcia de Déu i el do per la gràcia que ve d’un sol home, Jesu-Crist.

Romans 5v17 Perquè si per l’ofensa d’un de sol, va regnar la mort per causa d’aquest un, molt més els qui reben l’abundància de la gràcia i del do de la justificació regnaran en vida per un de sol: Jesu-Crist.

Romans 5v21 per tal que així com el pecat va regnar en la mort, així també la gràcia regnés per mitjà de la justícia per a vida eterna, per Jesu-Crist Senyor nostre.

Romans 6v3 ¿O ignoreu que tots els qui hem estat batejats en Crist-Jesús, hem estat batejats en la seva mort?

Romans 6v9 sabent que Crist va ressuscitar d’entre els morts i ja no mor més: la mort ja no té domini sobre ell.

Romans 6v23 Perquè la paga del pecat és la mort, però el do de Déu és la vida eterna en Crist-Jesús, Senyor nostre.

Romans 8v2 Perquè la llei de l’Esperit de la vida en Crist Jesús m’ha alliberat de la llei del pecat i de la mort.

Romans 8v3 Perquè allò que era impossible per a la llei, ja que era feble per culpa de la carn, Déu, enviant el seu propi Fill en semblança de carn de pecat, i per causa del pecat, va condemnar el pecat en la carn,

Romans 8v34 Qui condemna? Crist és el qui va morir, més encara, el qui també va ressuscitar, el qui també és a la dreta de Déu, i el qui també intercedeix per nosaltres.

Romans 8v39 ni l’altura, ni la profunditat, ni cap altra cosa creada no ens podrà separar de l’amor de Déu que és en Crist-Jesús Senyor nostre.

Romans 12v10 Estimant-vos els uns als altres amb amor fraternal, avançant-vos mútuament a honorar-vos;

Romans 13v14 sinó vestiu-vos del Senyor Jesu-Crist, i no feu previsió per a la carn per satisfer-ne els desitjos.

Romans 14v9 Perquè per això Crist també va morir i va ressuscitar i va tornar a viure, a fi de ser el Senyor tant dels morts com dels vius.

Romans 14v10 I tu, per què jutges el teu germà? ¿O tu també, per què menysprees el teu germà? Tots ens presentarem davant del tribunal de Crist.

Romans 14v18 perquè el qui serveix el Crist en aquestes coses és agradable a Déu i aprovat pels homes.

Romans 15v3 Perquè el Crist tampoc no es va complaure a si mateix, sinó com està escrit: Els insults dels qui t’insulten van caure sobre meu.

Romans 15v5 I que el Déu de la perseverança i de la consolació us doni de tenir la mateixa manera de pensar els uns amb els altres, segons Crist-Jesús,

Romans 15v7 Per tant, rebeu-vos els uns als altres com també el Crist ens va rebre per a la glòria de Déu.

1Corintis 1v10 Us exhorto, germans, pel Nom del nostre Senyor Jesu-Crist, que digueu tots el mateix i que no hi hagi divisions entre vosaltres, sinó que estigueu ben units en la mateixa manera de pensar i en el mateix parer.

1Corintis 1v17 Perquè Crist no m’envià a batejar, sinó a predicar l’evangeli, no pas amb saviesa de paraula, a fi que no sigui feta vana la creu de Crist.

1Corintis 1v23 però nosaltres prediquem Crist crucificat, entrebanc per als jueus i neciesa per als grecs;

1Corintis 1v24 però per als cridats, tant jueus com grecs, Crist és el poder de Déu i la saviesa de Déu.

1Corintis 1v30 És per ell que vosaltres sou en Crist-Jesús, el qual ha esdevingut per a nosaltres saviesa de Déu i justícia i santificació i redempció:
1Corintis 3v11 Perquè de fonament, ningú no en pot posar cap altre que el que hi ha posat, que és Jesús el Crist.

1Corintis 8v11 I per causa del teu coneixement, s’ha d’ensorrar el germà feble, pel qual va morir Crist?

1Corintis 10v4 i tots van beure la mateixa beguda espiritual, perquè bevien de la Roca espiritual que els acompanyava: i la Roca era el Crist.

1Corintis 13v1 Si parlo les llengües dels homes i dels àngels però no tinc amor, sóc un bronze que ressona o un címbal que fa soroll.

1Corintis 15v3 Perquè, en primer lloc, us he transmès el que també vaig rebre: que Crist va morir pels nostres pecats, segons les Escriptures,

1Corintis 15v17 I si Crist no ha estat ressuscitat, la vostra fe és inútil: encara esteu en els vostres pecats.

1Corintis 15v57 Però, gràcies a Déu perquè ell ens dóna la victòria per mitjà del nostre Senyor Jesu-Crist!

1Corintis 16v14 feu totes les coses en amor.

2Corintis 2v14 I gràcies a Déu, que sempre ens porta triomfants en Crist, i per mitjà de nosaltres manifesta l’olor del seu coneixement per tot arreu;

2Corintis 5v15 i ell va morir a favor de tots, a fi que els qui viuen ja no visquin per a si mateixos, sinó per aquell que morí i fou ressuscitat per ells.

2Corintis 5v18 I totes aquestes coses vénen de Déu, que ens ha reconciliat amb ell mateix per mitjà de Jesu-Crist, i ens ha donat el ministeri de la reconciliació.

2Corintis 5v19 Perquè Déu estava en Crist reconciliant el món amb si mateix, no tenint-los en compte les seves ofenses, i ens ha encomanat la paraula de la reconciliació.

2Corintis 10v1 I jo mateix, Pau, us exhorto per la mansuetud i la benignitat de Crist, jo, tan tímid quan sóc davant vostre, però tan atrevit amb vosaltres quan sóc absent.

Gàlates 1v3 gràcia a vosaltres i pau de part de Déu Pare i del nostre Senyor Jesu-Crist,

Gàlates 2v19 Perquè jo, per mitjà de la llei, vaig morir a la llei, a fi de viure per a Déu.

Gàlates 2v21 No rebutjo la gràcia de Déu, perquè si la justícia és per mitjà de la llei, llavors Crist va morir debades.

Gàlates 3v13 Crist ens va redimir de la maledicció de la llei, esdevenint maledicció en lloc de nosaltres, perquè està escrit: Maleït tot aquell que penja d’una fusta;

Gàlates 3v27 Perquè tots els qui vau ser batejats en Crist, de Crist us heu revestit.

Gàlates 4v7 De manera que ja no ets més esclau, sinó fill, i si fill, també hereu de Déu per mitjà de Crist.

Gàlates 5v6 Ja que en Crist-Jesús ni la circumcisió no té cap força, ni tampoc la incircumcisió, sinó la fe obrant a través de l’amor.

Gàlates 5v22 Però el fruit de l’Esperit és: amor, goig, pau, longanimitat, benignitat, bondat, fe,

Gàlates 6v2 Porteu les càrregues els uns dels altres, i compliu així la llei del Crist.

Efesis 1v10 de reunir, en l’administració de la plenitud dels temps, totes les coses en el Crist, tant les del cel com les de la terra:

Efesis 2v7 a fi de mostrar en els segles venidors la immensa riquesa de la seva gràcia, en la seva bondat envers nosaltres en Crist-Jesús.

Efesis 2v13 Però ara, en Crist-Jesús, vosaltres que abans éreu lluny, heu estat apropats per la sang del Crist.

Efesis 2v20 edificats sobre el fonament dels apòstols i profetes, essent Jesu-Crist mateix la pedra angular.

Efesis 3v19 i per conèixer l’amor de Crist que sobrepuja tot coneixement, a fi que sigueu omplerts amb tota la plenitud de Déu.

Efesis 4v13 fins que tots arribem a la unitat de la fe i del coneixement del Fill de Déu, a un home perfecte, a la mida de l’estatura de la plenitud del Crist,

Efesis 4v32 Sigueu benignes els uns amb els altres, compassius, perdonant-vos mútuament, així com també Déu us va perdonar en Crist.

Efesis 5v14 Però totes les coses són manifestades quan són redargüides per la llum, perquè tot allò que és manifestat, és llum.

Efesis 5v23 Perquè el marit és el cap de la muller, com també el Crist és el cap de l’església, i ell és el Salvador del cos.

Filipencs 1v27 Solament, comporteu-vos d’una manera digna de l’evangeli del Crist, a fi que, tant si vinc i us veig, com si estic absent, escolti de vosaltres que us manteniu ferms en un únic esperit, unànimes lluitant junts per la fe de l’evangeli.

Filipencs 2v1 Si hi ha, doncs, algun encoratjament en Crist, alguna consolació d’amor, alguna comunió de l’Esperit, algunes compassions i misericòrdies,

Filipencs 2v5 Que hi hagi en vosaltres aquesta manera de pensar que hi hagué també en Crist-Jesús,

Filipencs 3v20 Perquè la nostra ciutadania és en els cels, d’on també esperem amb anhel el Salvador, el Senyor Jesu-Crist,

Colossencs 1v27 als quals Déu ha volgut fer conèixer quina és la riquesa de la glòria d’aquest misteri entre els gentils, que és Crist en vosaltres l’esperança de la glòria:

Colossencs 1v28 el qual nosaltres proclamem, amonestant tothom i instruint tothom en tota saviesa, a fi de presentar tothom perfecte en Crist-Jesús;

Colossencs 2v2 a fi que els seus cors siguin encoratjats, units estretament en amor, i per a tota riquesa de la plena seguretat de la intel·ligència, per al coneixement del misteri del Déu i Pare i de Crist,

Colossencs 2v8 Vigileu que ningú no se us endugui captius a través de la filosofia i de la fal·làcia buida, segons la tradició dels homes, segons els elements del món, i no segons Crist.

Colossencs 3v3 perquè vau morir, i la vostra vida està amagada amb el Crist en Déu.

Colossencs 3v4 Quan el Crist, la nostra vida, sigui manifestat, llavors també vosaltres sereu manifestats amb ell en glòria.

Colossencs 3v11 on no hi ha grec ni jueu, circumcisió ni incircumcisió, bàrbar, escita, esclau, lliure, sinó que Crist és el tot i en tots.

Colossencs 3v13 suporteu-vos els uns als altres, i perdoneu-vos mútuament si algú tingués cap queixa contra un altre; igual com el Crist us va perdonar, feu-ho així també vosaltres.

Colossencs 3v16 Que la paraula de Crist habiti ricament en vosaltres, en tota saviesa, instruint-vos i exhortant-vos els uns als altres amb psalms, i himnes, i càntics espirituals; impulsats per la gràcia, canteu en els vostres cors al Senyor.

1Tessalonicencs 1v3 Donem sempre gràcies a Déu per tots vosaltres, fent memòria de vosaltres en les nostres pregàries,

1Tessalonicencs 4v9 I concernent l’amor fraternal, no teniu necessitat que us escrigui, car vosaltres mateixos sou ensenyats per Déu a estimar-vos els uns als altres,

1Tessalonicencs 5v9 perquè Déu no ens ha posat per a la ira, sinó per obtenir la salvació per mitjà del nostre Senyor Jesu-Crist,

1Tessalonicencs 5v10 el qual morí per nosaltres a fi que, tant si estem vetllant com si estem dormint, visquem juntament amb Ell.

2Tessalonicencs 1v12 a fi que el Nom del nostre Senyor Jesu-Crist sigui glorificat en vosaltres, i vosaltres en ell, d’acord amb la gràcia del nostre Déu i del Senyor Jesu-Crist.

1Timoteu 1v1 Pau, apòstol de Jesu-Crist per manament de Déu, Salvador nostre, i del Senyor Jesu-Crist, la nostra esperança,

1Timoteu 1v14 Però la gràcia del nostre Senyor sobreabundà amb la fe i l’amor que és en Crist-Jesús.

1Timoteu 1v15 Aquesta paraula és fidel i digna de tota acceptació: Crist-Jesús va venir al món per salvar els pecadors, dels quals jo en sóc principal.

1Timoteu 2v5 Perquè hi ha un únic Déu, i un únic Mitjancer entre Déu i els homes: Crist-Jesús home,

1Timoteu 2v6 el qual es donà a si mateix com a preu del rescat per tots, per a testimoni donat en el temps oportú,

1Timoteu 4v12 Que ningú no menystingui la teva joventut; però sigues un model per als creients en paraula, en conducta, en amor, en esperit, en fe, en puresa.

2Timoteu 1v1 Pau, apòstol de Jesu-Crist per voluntat de Déu, segons la promesa de vida que és en Crist-Jesús,

2Timoteu 1v9 que ens salvà i ens cridà amb una vocació santa, no pas segons les nostres obres, sinó segons el seu propi designi i la seva gràcia, que ens fou donada en Crist-Jesús abans dels temps dels segles,

2Timoteu 1v10 i que ara s’ha manifestat amb la manifestació del nostre Salvador Jesu-Crist, que anul·là la mort i féu resplendir la vida i la incorruptibilitat per mitjà de l’evangeli,

2Timoteu 2v10 per això suporto totes les coses per causa dels escollits, a fi que també ells obtinguin la salvació que és en Crist-Jesús, amb glòria eterna.

2Timoteu 3v15 i que des de petit coneixes les Sagrades Escriptures, les quals et poden fer savi per a la salvació per mitjà de la fe en Crist-Jesús.

Titus 1v4 a Titus, veritable fill conforme a la fe que tenim en comú: gràcia, misericòrdia i pau de part de Déu Pare i del Senyor Jesu-Crist, el nostre Salvador.

Titus 2v13 mentre esperem la feliç esperança i manifestació de la glòria del gran Déu i Salvador nostre Jesu-Crist,

Hebreus 3v1 Per tant, germans sants que participeu d’una vocació celestial, considereu l’Apòstol i Gran Sacerdot de la nostra confessió, Crist-Jesús,

Hebreus 7v25 I per això també pot salvar completament els qui per mitjà d’ell s’atansen a Déu, perquè viu sempre per intercedir per ells.

Hebreus 9v28 així el Crist fou ofert una sola vegada per dur els pecats de molts, i apareixerà una segona vegada, sense relació amb el pecat, a aquells que l’esperen, per a salvació.

Hebreus 10v1 Perquè la llei, tenint una ombra dels béns futurs, no pas la imatge mateixa de les coses, mai no pot, amb els mateixos sacrificis que són oferts cada any, fer perfectes per sempre els qui s’atansen;

Hebreus 13v1 Que l’amor fratern continuï.

Hebreus 13v21 us faci aptes en tota obra bona per fer la seva voluntat, fent en vosaltres allò que li és plaent per mitjà de Jesu-Crist, al qual sigui la glòria pels segles dels segles. Amén.

1Pere 1v2 Pere, apòstol de Jesu-Crist, als elegits estrangers de la diàspora del Pont, de Galàcia, de Capadòcia, d’Àsia i de Bitínia,

1Pere 1v3 Beneït el Déu i Pare del nostre Senyor Jesu-Crist, que segons la seva gran misericòrdia ens regenerà per a una esperança viva per mitjà de la resurrecció de Jesu-Crist d’entre els morts,

1Pere 1v19 sinó amb la sang preciosa de Crist, com d’un anyell irreprensible i sense taca,

1Pere 3v21 A això ara també es correspon el baptisme que ens salva –no pas el deixar de banda una impuresa carnal, sinó la demanda d’una bona consciència envers Déu–, per mitjà de la resurrecció de Jesu-Crist,

1Pere 4v1 Per tant, ja que Crist ha patit en la carn per nosaltres, armeu-vos també vosaltres del mateix pensament: perquè el qui ha patit en la carn ha trencat amb el pecat,

1Pere 4v8 I abans que res, tingueu un amor fervent els uns pels altres, perquè l’amor cobrirà una multitud de pecats.

1Pere 5v10 I el Déu de tota gràcia, que ens va cridar en Crist-Jesús a la seva glòria eterna, després que hàgiu patit per un poc de temps, ell mateix us restableixi, afermi, enforteixi i consolidi.

2Pere 1v11 perquè així us serà proveïda abundantment l’entrada en el regne etern del nostre Senyor i Salvador Jesu-Crist.

2Pere 2v20 Perquè si després d’haver fugit de les corrupcions del món, pel coneixement profund del Senyor i Salvador Jesu-Crist, s’hi tornen a embolicar, i es deixen sotmetre, el seu estat darrer és pitjor que el primer.

1Joan 1v3 us anunciem el que hem vist i hem escoltat, a fi que també vosaltres tingueu comunió amb nosaltres. I la nostra comunió en veritat és amb el Pare i amb el seu Fill Jesu-Crist.

1Joan 1v7 Però si caminem en la llum, com ell és en la llum, tenim comunió els uns amb els altres, i la sang de Jesu-Crist, el seu Fill, ens neteja de tot pecat.

1Joan 3v11 Perquè aquest és el missatge que heu escoltat des del començament: que ens estimem els uns als altres.

1Joan 4v20 Si algú diu: Estimo Déu, i odia el seu germà, és un mentider. Perquè el qui no estima el seu germà, que ha vist, ¿com pot estimar Déu, que no ha vist?

1Joan 4v21 I tenim d ell aquest manament: el qui estima Déu, que estimi també el seu germà.

1Joan 5v1 Tot el qui creu que Jesús és el Crist ha estat engendrat de Déu, i tot el qui estima el qui engendrà, estima també el qui ha estat engendrat d ell.

1Joan 5v6 Aquest és el qui vingué per aigua i sang, Jesús, el Crist: no en l aigua solament, sinó en l aigua i la sang. I l Esperit és el qui dóna testimoni, perquè l Esperit és la veritat.

1Joan 5v20 Però sabem que el Fill de Déu ha vingut, i ens ha donat enteniment a fi que coneguem el Veritable. I nosaltres som en el Veritable, en el seu Fill Jesu-Crist. Aquest és el Déu veritable i la vida eterna.

Jd 1v1 Judes, servent de Jesu-Crist, i germà de Jaume, als cridats, santificats en Déu Pare i guardats en Jesu-Crist:

Apocalipsi 5v9 I canten un càntic nou, dient: Digne ets de prendre el llibre i d’obrir els seus segells, perquè fores immolat, i amb la teva sang ens vas comprar per a Déu, de tota tribu i llengua i poble i nació,