Psalm 37v24 encara que caigui, no restarà prostrat, perquè Jahveh li sosté la mà. כִּֽי־יִפֹּ֥ל לֹֽא־יוּטָ֑ל כִּֽי־יְ֜הוָ֗ה סוֹמֵ֥ךְ יָדֽוֹ׃

Data: 
2015-08-09, diumenge
Comentari: 

Psalm 37v24 encara que caigui, no restarà prostrat, perquè Jahveh li sosté la mà.

כִּֽי־יִפֹּ֥ל לֹֽא־יוּטָ֑ל כִּֽי־יְ֜הוָ֗ה סוֹמֵ֥ךְ יָדֽוֹ׃