Mateu 22v29 Jesús respongué i els digué: Aneu errats perquè no coneixeu les Escriptures i el poder de Déu. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ.

Data: 
2016-02-29, dilluns
Comentari: 

Mateu 22v29 Jesús respongué i els digué: Aneu errats perquè no coneixeu les Escriptures i el poder de Déu.

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ.

Jesus <2424> answered <611> (5679) and <1161> said <2036> (5627) unto them <846>, Ye do err <4105> (5744), not <3361> knowing <1492> (5761) the scriptures <1124>, nor <3366> the power <1411> of God <2316>.