Lluc 24v27 I començant per Moisès, i continuant per tots els profetes, els anava interpretant en totes les Escriptures les coses que es referien a ell. καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν, διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ

Data: 
2016-03-06, diumenge
Comentari: 

Lluc 24v27 I començant per Moisès, i continuant per tots els profetes, els anava interpretant en totes les Escriptures les coses que es referien a ell.

καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν, διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.

And <2532> beginning <756> (5671) at <575> Moses <3475> and <2532> <575> all <3956> the prophets <4396>, he expounded <1329> (5707) unto them <846> in <1722> all <3956> the scriptures <1124> the things concerning <4012> himself <1438>.