Marc 9v12 Ell va respondre i els digué: Elies, és cert, ve primer i restableix totes les coses; i ¿com és que està escrit referent al Fill de l’home que ha de patir moltes coses i ser menyspreat? ὁ δὲ ἀποκριθείς, εἶπεν αὐτοῖς, Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον, ἀπο

Data: 
2019-09-12, dijous
Comentari: 

Marc 9v12 Ell va respondre i els digué: Elies, és cert, ve primer i restableix totes les coses; i ¿com és que està escrit referent al Fill de l’home que ha de patir moltes coses i ser menyspreat?ὁ δὲ ἀποκριθείς, εἶπεν αὐτοῖς, Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον, ἀποκαθιστᾷ πάντα· καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενωθῇ.And <1161> he answered <611> (5679) and told <2036> (5627) them <846>, Elias <2243> verily <3303> cometh <2064> (5631) first <4412>, and restoreth <600> (5719) all things <3956>; and <2532> how <4459> it is written <1125> (5769) of <1909> the Son <5207> of man <444>, that <2443> he must suffer <3958> (5632) many things <4183>, and <2532> be set at nought <1847> (5686).