Marc 9v22 I sovint també el llança al foc i a l’aigua per destruir-lo. Però, si tu hi pots alguna cosa, ajuda’ns, compadeix-te de nosaltres. καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾽ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν, σπλαγχν

Data: 
2019-09-22, diumenge
Comentari: 

Marc 9v22 I sovint també el llança al foc i a l’aigua per destruir-lo. Però, si tu hi pots alguna cosa, ajuda’ns, compadeix-te de nosaltres.καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾽ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν, σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς.And <2532> ofttimes <4178> it hath cast <906> (5627) him <846> into <2532> <1519> the fire <4442>, and <2532> into <1519> the waters <5204>, to <2443> destroy <622> (5661) him <846>: but <235> if <1536> <0> thou canst <1410> (5736) do any thing <1536>, have compassion <4697> (5679) on <1909> us <2248>, and help <997> (5657) us <2254>.