Mateu 8v2 I heus aquí, vingué un leprós i es prosternava davant d’ell, dient: Senyor, si vols em pots netejar. καὶ ἰδού, λεπρὸς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ, λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. En <2532> ziet <2400> (5628), een melaatse <3015> kwam

Data: 
2021-08-02, dilluns
Comentari: 

Mateu 8v2 I heus aquí, vingué un leprós i es prosternava davant d’ell, dient: Senyor, si vols em pots netejar.καὶ ἰδού, λεπρὸς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ, λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.En <2532> ziet <2400> (5628), een melaatse <3015> kwam <2064> (5631), en aanbad <4352> (5707) Hem <846>, zeggende <3004> (5723): Heere <2962>! indien <1437> Gij wilt <2309> (5725), Gij kunt <1410> (5736) mij <3165> reinigen <2511> (5658).And <2532>, behold <2400> (5628), there came <2064> (5631) a leper <3015> and worshipped <4352> (5707) him <846>, saying <3004> (5723), Lord <2962>, if <1437> thou wilt <2309> (5725), thou canst <1410> (5736) make <2511> <0> me <3165> clean <2511> (5658).BCI  Mateu 8v2 Llavors es va acostar un leprós,1 es prosternà davant d'ell i li deia: «Senyor,2 si vols, em pots purificar.»CCC  Mateu 8v2 I heus aquí, vingué un leprós i es prosternava davant d’ell, dient: Senyor, si vols em pots netejar.