Mateu 8v11 Però us dic que molts vindran de llevant i de ponent i s’asseuran a taula amb Abraham i Isaac i Jacob en el regne dels cels, λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασι

Data: 
2021-08-11, dimecres
Comentari: 

Mateu 8v11 Però us dic que molts vindran de llevant i de ponent i s’asseuran a taula amb Abraham i Isaac i Jacob en el regne dels cels,λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·Doch <1161> Ik zeg <3004> (5719) u <5213>, dat <3754> velen <4183> zullen komen <2240> (5692) van <575> oosten <395> en <2532> westen <1424> en <2532> zullen met <3326> Abraham <11>, en <2532> Izak <2464>, en <2532> Jakob <2384>, aanzitten <347> (5701) in <1722> het Koninkrijk <932> der hemelen <3772>;And <1161> I say <3004> (5719) unto you <5213>, That <3754> many <4183> shall come <2240> (5692) from <575> the east <395> and <2532> west <1424>, and <2532> shall sit down <347> (5701) with <3326> Abraham <11>, and <2532> Isaac <2464>, and <2532> Jacob <2384>, in <1722> the kingdom <932> of heaven <3772>.BCI  Mateu 8v11 I us dic que vindrà molta gent d'orient i d'occident i s'asseuran a taula amb Abraham, Isaac i Jacob en el Regne del cel,1CCC  Mateu 8v11 Però us dic que molts vindran de llevant i de ponent i s’asseuran a taula amb Abraham i Isaac i Jacob en el regne dels cels,