Mateu 8v17 a fi que es complís el que fou dit per mitjà del profeta Isaïes, quan diu: Ell mateix prengué les nostres malalties i portà els nostres mals. ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε, καὶ τὰς νόσο

Data: 
2021-08-17, dimarts
Comentari: 

Mateu 8v17 a fi que es complís el que fou dit per mitjà del profeta Isaïes, quan diu: Ell mateix prengué les nostres malalties i portà els nostres mals.ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε, καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.SVV  Mateu 8v17 Opdat <3704> vervuld zou worden <4137> (5686), dat gesproken was <4483> (5685) door <1223> Jesaja <2268>, den profeet <4396>, zeggende <3004> (5723): Hij <846> heeft onze <2257> krankheden <769> op Zich genomen <2983> (5627), en <2532> onze ziekten <3554> gedragen <941> (5656).That it might <3704> be fulfilled <4137> (5686) which was spoken <4483> (5685) by <1223> Esaias <2268> the prophet <4396>, saying <3004> (5723), Himself <846> took <2983> (5627) our <2257> infirmities <769>, and <2532> bare <941> (5656) our sicknesses <3554>.BCI  Mateu 8v17 Així es va complir allò que havia anunciat el profeta Isaïes:1 Ell va portar les nostres febleses i prengué damunt seu les nostres malalties.2CCC  Mateu 8v17 a fi que es complís el que fou dit per mitjà del profeta Isaïes, quan diu: Ell mateix prengué les nostres malalties i portà els nostres mals.