Mateu 8v22 Però Jesús li digué: Segueix-me, i deixa que els morts enterrin els seus morts. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. Doch <1161> Jezus <2424> zeide <2036> (5627) tot hem <846>: Volg <190> (57

Data: 
2021-08-22, diumenge
Comentari: 

Mateu 8v22 Però Jesús li digué: Segueix-me, i deixa que els morts enterrin els seus morts.ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.Doch <1161> Jezus <2424> zeide <2036> (5627) tot hem <846>: Volg <190> (5720) Mij <3427>, en <2532> laat <863> (5628) de doden <3498> hun <1438> doden <3498> begraven <2290> (5658).But <1161> Jesus <2424> said <2036> (5627) unto him <846>, Follow <190> (5720) me <3427>; and <2532> let <863> (5628) the dead <3498> bury <2290> (5658) their <1438> dead <3498>.BCI  Mateu 8v22 Jesús li respon: «Segueix-me,1 i deixa que els morts enterrin els seus morts.»2CCC  Mateu 8v22 Però Jesús li digué: Segueix-me, i deixa que els morts enterrin els seus morts.