Lluc 10v1 I després d’aquestes coses, el Senyor en designà encara uns altres setanta, i els envià de dos en dos davant seu, a cada ciutat i lloc on ell havia d’anar. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο

Data: 
2021-10-01, divendres
Comentari: 

Lluc 10v1 I després d’aquestes coses, el Senyor en designà encara uns altres setanta, i els envià de dos en dos davant seu, a cada ciutat i lloc on ell havia d’anar.Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἔμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.En <1161> na <3326> dezen <5023> stelde <322> (5656) de Heere <2962> nog <2532> andere <2087> zeventig <1440>, en <2532> zond <649> <0> hen <846> heen <649> (5656) voor <4253> Zijn <846> aangezicht <4383>, twee <303> en twee <1417>, in <1519> iedere <3956> stad <4172> en <2532> plaats <5117>, daar <3757> Hij <846> komen <2064> (5738) zou <3195> (5707). <1161> After <3326> these things <5023> the Lord <2962> appointed <322> (5656) other <2087> seventy <1440> also <2532>, and <2532> sent <649> (5656) them <846> two <303> and two <1417> before <4253> his <846> face <4383> into <1519> every <3956> city <4172> and <2532> place <5117>, whither <3757> (5625) <3739> he himself <846> would <3195> (5707) come <2064> (5738).BCI  Lluc 10v1 Després d'això, el Senyor en designà uns altres setanta-dos1 i els envià de dos en dos2 perquè anessin davant seu a cada poble i a cada lloc per on ell mateix havia de passar.3CCC  Lluc 10v1 I després d’aquestes coses, el Senyor en designà encara uns altres setanta, i els envià de dos en dos davant seu, a cada ciutat i lloc on ell havia d’anar.