Lluc 10v7 I romaneu en la mateixa casa, mengeu i beveu del que tinguin, perquè el treballador es mereix el seu jornal. No canvieu de casa en casa. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν· ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἐστι

Data: 
2021-10-07, dijous
Comentari: 

Lluc 10v7 I romaneu en la mateixa casa, mengeu i beveu del que tinguin, perquè el treballador es mereix el seu jornal. No canvieu de casa en casa.ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν· ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἐστι. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.En <1161> blijft <3306> (5720) in <1722> datzelve <846> huis <3614>, etende <2068> (5723) en <2532> drinkende <4095> (5723), hetgeen <3844> van hen <846> voorgezet wordt; want <1063> de arbeider <2040> is <2076> (5748) zijn <846> loon <3408> waardig <514>; gaat <3327> (5720) niet <3361> over van <1537> het ene huis <3614> in <1519> het andere huis <3614>.And <1161> in <1722> the same <846> house <3614> remain <3306> (5720), eating <2068> (5723) and <2532> drinking <4095> (5723) such things as <3844> <0> they <846> give <3844>: for <1063> the labourer <2040> is <2076> (5748) worthy <514> of his <846> hire <3408>. Go <3327> (5720) not <3361> from <1537> house <3614> to <1519> house <3614>.BCI  Lluc 10v7 Quedeu-vos en aquella casa, menjant i bevent el que tinguin: el qui treballa, bé es mereix el seu jornal.1 No aneu de casa en casa.2CCC  Lluc 10v7 I romaneu en la mateixa casa, mengeu i beveu del que tinguin, perquè el treballador es mereix el seu jornal. No canvieu de casa en casa.