Lluc 10v14 Però a Tir i a Sidó els serà més suportable en el judici que no pas a vosaltres. πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει, ἢ ὑμῖν. Doch <4133> het zal Tyrus <5184> en <2532> Sidon <4605> verdragelijker <414> zijn <2071> (5704) in <

Data: 
2021-10-14, dijous
Comentari: 

Lluc 10v14 Però a Tir i a Sidó els serà més suportable en el judici que no pas a vosaltres.πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει, ἢ ὑμῖν.Doch <4133> het zal Tyrus <5184> en <2532> Sidon <4605> verdragelijker <414> zijn <2071> (5704) in <1722> het oordeel <2920>, dan <2228> ulieden <5213>.But <4133> it shall be <2071> (5704) more tolerable <414> for Tyre <5184> and <2532> Sidon <4605> at <1722> the judgment <2920>, than <2228> for you <5213>.BCI  Lluc 10v14 Per això el judici serà més suportable per a Tir i Sidó que per a vosaltres.CCC  Lluc 10v14 Però a Tir i a Sidó els serà més suportable en el judici que no pas a vosaltres.