Lluc 10v18 Ell els digué: Jo veia Satanàs caient del cel com un llamp. εἶπε δὲ αὐτοῖς, Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. En <1161> Hij zeide <2036> (5627) tot hen <846>: Ik zag <2334> (5707) den satan <4567>, als <5613> een blikse

Data: 
2021-10-18, dilluns
Comentari: 

Lluc 10v18 Ell els digué: Jo veia Satanàs caient del cel com un llamp.εἶπε δὲ αὐτοῖς, Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.En <1161> Hij zeide <2036> (5627) tot hen <846>: Ik zag <2334> (5707) den satan <4567>, als <5613> een bliksem <796>, uit <1537> den hemel <3772> vallen <4098> (5631).And <1161> he said <2036> (5627) unto them <846>, I beheld <2334> (5707) Satan <4567> as <5613> lightning <796> fall <4098> (5631) from <1537> heaven <3772>.BCI  Lluc 10v18 Jesús els digué: «Jo veia Satanàs que queia del cel com un llamp.1CCC  Lluc 10v18 Ell els digué: Jo veia Satanàs caient del cel com un llamp.