Lluc 10v21 I en aquell mateix moment Jesús s’alegrà en l’Esperit, i digué: Et dono lloança, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has amagat aquestes coses als savis i als entesos, i les has revelades als infants. Sí, Pare, perquè així t’ha agradat.

Data: 
2021-10-21, dijous
Comentari: 

Lluc 10v21 I en aquell mateix moment Jesús s’alegrà en l’Esperit, i digué: Et dono lloança, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has amagat aquestes coses als savis i als entesos, i les has revelades als infants. Sí, Pare, perquè així t’ha agradat.Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰησοῦς, καὶ εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.Te <1722> dier <846> ure <5610> verheugde Zich <21> (5662) Jezus <2424> in den geest <4151>, en <2532> zeide <2036> (5627): Ik dank <1843> (5731) U <4671>, Vader <3962>! Heere <2962> des hemels <3772> en <2532> der aarde <1093>; dat <3754> Gij deze dingen <5023> voor <575> de wijzen <4680> en <2532> verstandigen <4908> verborgen hebt <613> (5656), en <2532> hebt dezelve <846> den kinderkens <3516> geopenbaard <601> (5656); ja <3483>, Vader <3962>, want <3754> alzo <3779> is geweest <1096> (5633) het welbehagen <2107> voor <1715> U <4675>.In <1722> that <846> hour <5610> Jesus <2424> rejoiced in <21> (5662) spirit <4151>, and <2532> said <2036> (5627), I thank <1843> (5731) thee <4671>, O Father <3962>, Lord <2962> of heaven <3772> and <2532> earth <1093>, that <3754> thou hast hid <613> (5656) these things <5023> from <575> the wise <4680> and <2532> prudent <4908>, and <2532> hast revealed <601> (5656) them <846> unto babes <3516>: even so <3483>, Father <3962>; for <3754> so <3779> it seemed <1096> (5633) good <2107> in <1715> <0> thy <4675> sight <1715>.BCI  Lluc 10v21 En aquell mateix moment,1 Jesús, ple de la joia de l'Esperit Sant,2 digué: «T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això3 que has amagat als savis i entesos.4 Sí, Pare, així t'ha plagut de fer-ho.5CCC  Lluc 10v21 I en aquell mateix moment Jesús s’alegrà en l’Esperit, i digué: Et dono lloança, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has amagat aquestes coses als savis i als entesos, i les has revelades als infants. Sí, Pare, perquè així t’ha agradat.